Eng | De  

Mühendislik ve Raf Sistemleri

Bilgi ve Tecrübe

Periyodik Raf Bakım Hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazetede yayınladığı 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolünün TS EN 15635 standardı kapsamında yılda en az bir defa yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.
Birçok iş ekipmanında olduğu gibi Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolünü de alanında uzman ve vasıflandırılmış mühendislerimiz ile Heber Mühendislik tüm Türkiye genelinde sağlayabilmektedir.

Endüstriyel raf ve kapılar

Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrollerinde tahribatsız muayene yöntemleri kullanılabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri aşağıdaki tabladadır.

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ (AZAMİ SÜRE) (ilgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (ilgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

ENDÜSTRİYEL RAFLAR

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl.

TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Endüstriyel rafların periyodik kontrolünün önemi;

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan konstrüksiyonlardır. Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur.

Endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların önceden tespit edilmesini ve öngörülemeyen raf kazalarının yaratabileceği can ve mal kayıplarının önlenebilmesini sağlamaktadır.

TS EN 15635 standardına göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel raf kazalarının oluşma nedenleri;

 • Endüstriyel rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları,
 • Endüstriyel raf elemanlarında (ayak, travers, emniyet pimi gibi) oluşan deformasyonlar,
 • Endüstriyel raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklemelerin yapılması,
 • Yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi,
 • İstifleme elemanları ve rafların güvenliğinden sorumlu eğitimli bir personel olmaması,
 • Bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve periyodda yapılmaması
 • İstifleme makinalarının çarpması şeklinde gerçekleşebilmektedir

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların periyodik kontrollerinde;

 • İşletme İhtiyaçları
 • Kullanıcıyla İlgili Önemli Veriler
 • Montaj ve Kurulum
 • Raf Konfigürasyonundaki Değişiklikler
 • Raf Kullanımı
 • Raf Güvenliği ve Hasar Değerlendirmesi

Güvenlik Değerlendirmesi Gerektiren Değişiklikler kontrol edilmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer Alan Güvenliği konuları.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HEBER MÜHENDİSLİK RAF SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş olarak sizlerin kişisel verilerinize saygı duyuyor ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. Bu sebeple sizlerin şirketimizlepaylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri ayrıntılı şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

Size ait olan ve KVKK kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, HEBER MÜHENDİSLİK RAF SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanacak çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurtdışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, tarafımız web sitesi aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek sureti ile ve bizimle yapacağınız işler gereği tahsilat, fatura tanzim etme ve sipariş teslim süreçlerini yürütebilmek adına sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda ödeme hizmeti alınması, siparişlerin teslim edilmesi, tahsilatların gerçekleştirilmesi, fatura tanzim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda belirtilmiş olan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca, KVKK’ nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıca örnekleri aşağıda belirtilmiştir:

–Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

–Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

–Veri sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

–Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

–Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

–Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından kanuna uygun şekilde edinilen ve saklanan kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

–Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

–Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde kendisi ile ilgili bu kişisel verilerin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–KVKK’nın ve ilgili diğer kanunların hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

–Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde söz konusu sebeple uğranılan zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

 1. a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.
 2. b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.
 3. c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün (30) içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.